Obchodní podmínky

RobzoneOBCHODNÍ PODMÍNKY


 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro spotřebitele (fyzické osoby) platné od 1.2.2024

 

Tyto obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) práva a povinnosti mezi obchodní společností RobZone Limited,Hongkong, Wanchai, 31/F, Chinachem Century Tower, 178 Gloucestr Road, registrační číslo 2520590, zastoupený odštěpným závodem RobZone Limited, Průmyslová 1472/11, Praha 15 – Hostivař 102 00, Česká republika, IČ: 06131425, DIČ: CZ684221638 (dále jen „prodávající") na straně jedné a jednotlivými kupujícími spotřebiteli na straně druhé.

 

Spotřebitelem se rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

Spotřebitel podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří Podmínky ochrany osobních údajů, Reklamační řád a dokument „Doprava“, a že s nimi výslovně souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

 

I. Uzavření smlouvy

1. Smlouva mezi spotřebitelem a prodávajícím je uzavřena doručením potvrzení o přijetí objednávky prodávajícím.
2. V případě potřeby kupujícího jeho objednávku resp. kupní smlouvu po okamžiku potvrzení prodávajícím resp. uzavření kupní smlouvy měnit, je tato změna možná již pouze po vzájemné dohodě kupujícího s prodávajícím.
3. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

II. Kupní cena

1. Ceny jsou platné v době objednávky a jsou konečné, tj. včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit.
2. Cena za dopravu zboží je uvedena dle způsobu přepravy, kterou si spotřebitel zvolí, a je součástí konečné ceny.
3. Kupní cenu za prodávajícím dodávané zboží hradí kupující jedním z následujících způsobů:
a) platbou dobírkou, kterou se rozumí platba formou předání finanční částky přepravci zboží, který zajišťuje jeho přepravu ke kupujícímu nebo
b) bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího na základě platebních údajů uvedených v potvrzení objednávky zaslaném na emailovou adresu kupujícího. Variabilním symbolem je číslo objednávky. Spotřebitel je povinen provést platbu do lhůty splatnosti, která je stanovena na 14 dnů od potvrzení přijetí objednávky.
c) na splátky úvěrovou smlouvou uzavřenou se společností Cofidis. Smlouva je uzavírána online na konci procesu objednávky zboží a nabývá platnosti při podpisu mezi Spotřebitelem a společností Cofidis . Zboží v tomto případě může být hrazeno částečnou dobírkou a poté v měsíčních splátkách nebo způsobem dle typu zvoleného úvěru.
4. Pokud nebude kupní cena uhrazena ani do 5 dnů ode dne lhůty splatnosti či při doručení zboží přepravcem v den přepravy, sjednávají si strany, že smlouva pozbývá platnosti.
5. Okamžikem úhrady kupní ceny či zálohy na toto zboží je okamžik připsání na účet prodávajícího či předání peněz dobírkou předávajícímu či přepravci zboží.

III. Výhrada vlastnického práva

Vlastnické právo ke zboží přechází na spotřebitele zaplacením celé kupní ceny včetně ceny za dopravu a předáním zboží.

IV. Dodání zboží

Prodávající dodává zboží kupujícímu přepravní společností PPL na adresu uvedenou kupujícím v jeho objednávce nebo přepravní společností Zásilkovna, kdy si kupující vyzvedává zboží na výdejních místech společnosti Zásilkovna.

Dodání zboží na území jiného státu, než je Česká republika, musí být dojednáno individuálně formou emailové komunikace, a to včetně ceny za dodání zboží. V takovém případě pak bude cena za dodání zboží dojednána některou z těchto forem a neuplatní se sazba cen dodání zboží je uvedená vždy na webových stránkách www.robzone.cz.

Dodání zboží je realizováno pouze v pracovní dny. Při dodání zboží na základě objednávek, kdy zboží má být odesíláno nebo může být odesíláno v sobotu, neděli, nebo ve státní svátek, bude zboží odesláno první následující pracovní den.

Zboží dodávané prostřednictvím přepravce je vždy prodávajícím zabaleno do ochranných obalů způsobem obvyklým, tak aby se předešlo poškození zboží, kdy použité ochranné obaly, resp. jejich potisk či popis nemusí korespondovat s dodávaným zbožím. Dodávané zboží je vždy identifikováno štítkem na ochranném obalu, který informuje kupujícího o obsahu zásilky.

V případě odmítnutí převzetí zboží zaslaného prostřednictvím přepravce na základě platné objednávky potvrzené prodávajícím z jiných než zákonných důvodů, nebo neposkytnutím dostatečné součinnosti kupujícím k uskutečnění předání zboží, je prodávající oprávněn po kupujícím požadovat náhradu důvodně vynaložených nákladů a to zejména poplatek za uskladnění, který je stanoven dle platných právních předpisů a náklady na dopravu, a to včetně nákladů za opakované dodání zboží. Náklady na dopravu jsou mezi smluvními stranami určeny částkou 200,00 Kč a smluvní strany tuto výši považují za přiměřenou.

V. Odstoupení od kupní smlouvy a její zrušení

Strany mohou kdykoliv na základě oboustranné dohody zrušit mezi nimi již uzavřenou kupní smlouvu. Takováto dohoda může mít pouze textovou formu, a může být uzavřena buď jakožto samostatně podepsaná dohoda o zrušení kupní smlouvy, nebo formou prokazatelné emailové komunikace mezi stranami, kdy jedna ze stran požádá o zrušení kupní smlouvy, a druhá strana toto akceptuje, přičemž v takovém případě budou mezi stranami také dojednány podmínky zrušení kupní smlouvy.

V případě, že v okamžik vůle stran zrušit kupní smlouvu takovouto oboustrannou dohodou je již kupujícím objednané zboží v jeho dispozici, je možné uzavřít tuto dohodu pouze písemně při současném předání (vrácení) tohoto zboží prodávajícímu, a to ve stejném stavu, jako byl stav, ve kterém toto zboží kupující od prodávajícího obdržel.

V případě, že kupujícím objednané zboží nebude možné dodat, a plnění prodávajícího se tak stane nemožným vinou třetí osoby či nedostupností takového zboží způsobenou nikoliv přímo prodávajícím, může prodávající od smlouvy odstoupit. V případě dílčího nemožného plnění může prodávající odstoupit od smlouvy pouze v rozsahu tohoto nemožného plnění.

V případě prodlení prodávajícího s plněním jeho závazku, tj. zejména s dodáním zboží, má spotřebitel právo od kupní smlouvy odstoupit, pokud prodávající nesplní svůj závazek ani v přiměřené dodatečné lhůtě.
Tato ujednání nemají vliv na právo spotřebitele odstoupit od smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží v případě distančních smluv.

VI. Odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

Nejedná-li se o případ uvedený v odstavci 1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využit vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího reklamace@robzone.cz.

V případě odstoupení od kupní smlouvy dle odstavce 2 se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

V případě odstoupení od smlouvy dle odstavce 2 vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží podnikateli odeslal.

Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládáním s tímto zbožím jinak než k jeho vyzkoušení, obdobným způsobem a rozsahu jako v kamenném obchodě. Snížení hodnoty zboží v tomto případě zpravidla činí:

1.stupeň = Výměna znehodnoceného příslušenství (např. boční kartáče, filtry, mop) = 350 Kč
2.stupeň = Výměna znehodnoceného příslušenství a poškozených částí vysavače (např. poškrábaný kryt) = 790 Kč.

Snížení hodnoty zboží je prodávající oprávněn kupujícímu vyúčtovat a započíst proti jeho nárokům vůči prodávajícímu.

Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

VII. Rozpor s kupní smlouvou

Prodávající odpovídá kupujícímu, že, zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo, výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

VIII. Reklamace

Záležitosti spojené s reklamacemi, postup při reklamacích, rozpor mezi objednaným a skutečně dodaným zbožím řeší Reklamační řád prodávajícího, s jehož obsahem je spotřebitel povinen se seznámit v době uzavírání kupní smlouvy a jehož obsah je zveřejněn na webových stránkách prodávajícího.

Zboží při reklamaci nesmí být znečištěno nad rámec, který odpovídá běžnému opotřebení a brání opravě zboží. V případě, že prodávající posoudí zboží jako znečištěné nad rámec, který odpovídá běžnému opotřebení, vyčistí prodávající reklamované zboží na náklady spotřebitele.

IX. Odpovědnost za vadné plnění

Na zboží se poskytuje lhůta k uplatnění práv z vadného plnění dva roky, v případě baterie je životnost šest měsíců.

V této době je kupující oprávněn uplatnit u prodávajícího vady zboží, a to v souladu se Všeobecnými obchodními podmínkami, příslušnými právními předpisy a za následujících podmínek stanovených v tomto řádu.


Prodávající neodpovídá za škody, které na zboží vzniknou vlivem nesprávné instalace či použitím nebo kombinováním použití zboží s jiným zbožím, pokud dojde k porušení návodu či pokynů k instalaci dané výrobcem zboží či prodávajícím, nebo k použití zboží takovým způsobem, který odporuje povaze a účelům použití zboží.

Práva z vadného plnění také nelze uplatnit v případech, kdy bylo zboží mechanicky poškozeno po jeho převzetí kupujícím nebo se jedná o opotřebení způsobené obvyklým užíváním věci nebo vyplývá-li to z povahy věci nebo pokud zboží bylo poškozeno nestálostí napětí v elektrické síti, ve které bylo provozováno či pokud zboží bylo používáno v rozporu s podmínkami jeho použití v dokumentaci, zejména bylo-li nadměrně přetěžováno či upravováno kupujícím pro větší výkon, než na který je toto zboží standardně konstruováno Práva z vadného plnění se také nevztahují na vady zboží, které vzniknou neodborným zásahem do zboží. Odstranění nebo porušení originálních bezpečnostních a pečetních známek může být považováno za důkaz neodborného zásahu do zboží.

V případě, že zboží nemá v době převzetí a po dobu 24 měsíců ode dne převzetí zboží jakost dle ust. § 2161 zákona č. 89/2012 Sb., má kupující práva upravená v ust § 2169 zákona č. 89/20123 Sb., tedy:

Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Podle §2161 odst. 5 NOZ platí: Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně.

Podle § 2165 odst. 4 NOZ Vytkl-li kupující prodávajícímu oprávněně, doba podle odst. 1,2,§ 2165 NOZ neběží po dobu, po kterou kupující nemůže věc užívat.

V případě, že má kupující dle §1924 o.z. právo z vadného plnění, náleží mu náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však kupující toto právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve kterém je potřeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud zcizitel namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

 

 

 

X. Přechod nebezpečí škody na zboží

V případě spotřebitele přechází na tohoto nebezpečí škody na zboží spotřebitelem okamžikem převzetí zboží od přepravce, který dodání zboží do rukou spotřebitele provádí, nebo okamžikem, kdy se kupující dostane do prodlení s převzetím zboží.

XI. Osobní údaje kupujících

Ochrana osobních údajů je specifikována v samostatném ujednání zde: Podmínky ochrany osobních údajů

 

XII. Doručování a komunikace

Kupující se zavazuje, že bude s prodávajícím komunikovat na emailové i poštovní adrese uvedené v objednávce kupujícího v internetovém obchodě prodávajícího uvedené. Kupující se dále zavazuje, že v případě změny těchto adres neprodleně kontaktuje prodávajícího k učinění změny těchto adres v jeho registraci v internetovém obchodě.

V případě, že prodávající zašle kupujícímu emailovou formou či poštovní formou na kupujícím uvedenou adresu listinu, projev vůle či jinou zásilku, považují se v případě neprokazatelného doručení takové listiny, projevy vůle a zásilky za doručené nejpozději desátého dne ode dne odeslání.

V případě porušení závazků kupujícího dle tohoto článku, zejména při neuvedení správné poštovní či emailové adresy či nekontaktování prodávajícího neprodleně po takové změně k uvedení informací prodávajícího do souladu se skutečností, je kupující povinen uhradit prodávajícímu náhradu způsobené škody. Tuto smluvní pokutu může prodávající kupujícímu kdykoliv prominout, avšak slouží k eliminaci zbytečných nákladů prodávajícího na zasílání listin či zásilek na kupujícím uváděné neexistující adresy.

XIII. Řešení soudních sporů

Případné spory mezi Robzone a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce Email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz či spor řešit on-line prostřednictvím platformy Evropské komise na internetové adrese : http//ec.europa.eu/consumers/odr/.

XIV. Závěrečná ustanovení

Kupující, že se seznámil s celým obsahem těchto Všeobecných obchodních podmínek, s jejich obsahem souhlasí, a to na základě své svobodné, skutečné a vážné vůle. Kupující také prohlašuje, že se seznámil i s Reklamačním řádem prodávajícího a že i s obsahem tohoto Reklamačního řádu souhlasí.

Kupující souhlasem s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami také prohlašuje, že má zájem na koupi zboží od prodávajícího a uzavření platné a účinné kupní smlouvy. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou přístupné také z internetové adresy www.robzone.cz. Prodávající je oprávněn tyto Všeobecné obchodní podmínky doplňovat i měnit v souvislosti se změnou platné právní úpravy a změnami na trhu zboží. Tato změna je platná zveřejněním na webových stránkách www.robzone.cz.

Neplatnost některého ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek či některého ze smluvních ujednání mezi stranami nemá vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení.

Kupující uzavřením smlouvy na serveru www.robzone.cz plně souhlasí se zněním obchodních podmínek www.robzone.cz. Obchodní podmínky jsou platné ode dne 1.2.2024.

Shora uvedené obchodní podmínky rovněž platí pro právnické osoby a podnikatele, kteří uzavírají smlouvu nikoliv v rámci své podnikatelské činnosti, vyjma celého čl. VI.
 
V případě podnikatele uzavírající smlouvu v rámci své podnikatelské činnosti platí podmínky shora uvedené, vyjma celého čl. VI. a čl. VII. s tím, že:

Záruka za jakost se sjednává v délce 1 roku.

V případě odstoupení od kupní smlouvy musí být zboží prodávajícímu vráceno do 7 pracovních dnů od odeslání odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Prodávající je povinen vrátit peníze do třiceti dnů ode dne obdržení zboží kupujícím.

V případě, že kupující poruší povinnost dle předchozí věty, vzniká prodávajícímu bez ohledu na zavinění kupujícího nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z kupní ceny zboží za každý den prodlení s vrácením zboží, maximálně však do výše kupní ceny tohoto zboží.

Kupující nemá nárok na vrácení ceny dodávky zboží, vzhledem k tomu, že v takový okamžik již byla prodávajícím cena dopravy zaplacena třetí osobě a tato doprava byla i zrealizována.


XV. V případě odpovědnosti za vadné plnění má kupující tato práva:

Nemá-li věc vlastnosti stanovené v § 2161, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.